Föreningen Skövdepojkarna i Stockholm

Rapport från årsmötet 2006-03-29

11 medlemmar mötte upp till årsmötet på restaurang Esti Maja. Det i sig kan ju tyckas vara ett ganska lågt deltagande - men mera intressant var att 4 av dessa var nya medlemmar och Skövdeflickor. Årsmötet var ju det första, när också Skövdeflickor kunde delta.

Efter en tvårätters middag vidtog årsmötesförhandlingarna enligt utskickad dagordning.
Vår tidigare ordförande under 25 år, Lennart Holm, har sedan han avgick som ordförande för föreningen, ingått i styrelsen som suppleant. Lennart hade inför årsmötet avsagt sig omval och hade själv förordat en Skövdeflicka som efterträdare.

Årsmötet valde in Ingrid Nolenger som suppleant i styrelsen som inför 2006
/07har följande medlemmar:

Ordförande
V ordf
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant

Claes Funck
Carl Axel Carlsson
Roland Ljungkvist
Göran Midman
Sven-Olof Larsson
Ingrid Nolenger

Till revisorer omvaldes Per From och Gunnar Svensson

Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse godkändes av årsmötet.
Årsavgiften fastställdes oförändrad för verksamhetsåret 2007 till 100:-

Under året som gått har vid ett flertal tillfällen namnfrågan dykt upp. Det är många som inte tycker att Skövdepojkarna är ett bra namn på en förening som nu har både kvinnor och män som medlemmar. Ingen motion om namnbyte hade kommit in till årsmötet vilket därför inte kunde behandla denna fråga.

Styrelsen utlyste nu en tävling om ett nytt namn på föreningen. Denna tävling skall utmynna i ett namnförslag som till årsmötet 2007 läggs fram som ett förslag till namnbyte. Eftersom det blir fråga om stadgeändring - om årsmötet röstar igenom förslaget - kan det slutliga beslutet inte tagas förrän årsmötet 2008, såvida inte årsmötet 2007 beslutar om ett extra möte för stadgeändringen.

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i föreningen Skövdepojkarna och vår ordförande Claes Funck kommer att skänka en Skövdeakvarell till medlem med vinnande förslag.
Aina Bellis och Roland Ljungkvist kommer att utgöra jury och välja ut ett - eller flera förslag, att läggas fram för årsmötet.

Under övriga frågor informerade Rolf Wikström om ett “Musei-rally” i Skövde den 4 Juni när alla museer kommer att ta emot besökare med intressanta utställningar.

Styrelsen planerar att som höstaktivitet inbjuda till en filmvisning av Anders Hanser, som visar en mycket uppskattad film om Sverige från syd till nord.

Efter kaffet kåserade och visade Claes Funck sina intressanta Skövdebilder från 1963 - innan rivningarna startade.

Bilder från årsmötet

Verksamhetsberättelsen 2005