Rapport från föreningens årsmöte tisdagen den 15 april 2008

Årsmötet på resaturang Tennstopet blev en heltigenom lyckad tillställning. Flera medlemmar än vad som varit vanligt de senaste åren slöt upp och speciellt glädjande var att så många Skövdeflickor kom och förgyllde vår sammankomst.

Efter en utomordentligt god middag vidtog de sedvanliga årsmötesförhandlingarna som inte innehöll några överraskningar.

Peter Nordin -pedagog på Skövde Stadsmuseum- hade rest upp för att informera oss om Skövde Stadsmuseum i dag och berättade om varför flytten till Norrmalm var nödvändig och hur man hade utnyttjat de större utrymmen man nu hade till förfogande. Alla SkövdeBor är välkomna att på egen hand utforska vår hemstads förflutna i det Nya Skövde Stadsmuseum

Efter mötets öppnande höll ordförande Claes Funck parentation över de under året avlidna medlemmarna Per-Åke Hultgren och Gunnar Sterner

Till ordförande och sekreterare för mötet valdes styrelsens sittande ordförande Claes Funck och sekreterare Roland Ljungkvist. Till justeringsmän av dagens protokoll valdes Rolf Wikström och Bertil Adamsson

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2007 hade dels bifogats inbjudan till samtliga medlemmar, dels har den legat på www.skovdebor.se sedan inbjudan skickades ut. Verksamhetsberättelsen godkändes.

Kassören Carl-Axel Carlsson läste upp föreningens ekonomiska berättelse, som slutade med en behållning på 6.646,08 kronor. Den ekonomiska berättelsen godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Inga förslag eller motioner hade inkommit till årsmötet

Under övriga frågor lästes ett brev från vår hedersmedlem Olov Johansson upp. Olov framhöll att de förändringar som föreningen genomgått de senaste två åren, var nödvändiga. Olov häsade till medlemmarna då han på grund av sjukdom inte kunde närvara.

Roland rapporterade att han haft kontakt med SLA för att få en gemensam prenumeration på tidningens PDF-upplaga på internet, men att SLA avböjt denna begäran. Man kan nå SLA genom en länk på vår hemsida och prenumerera på PDF-tidningen för 500:- per år.

I samband med inbjudan till Årsmötet har samtliga medlemmar fått ett utdrag ur vårt medlemsregister. Avsikten har varit att få till stånd en uppdatering av registret vilket också skett. Flera medlemmar önskade att det upprättades en matrikel över medlemmar som tillställdes samtliga medlemmar. Styrelsen kommer att behandla denna fråga och återkomma.


Protokoll från årsmötet

Bildgalleri - Roland

Bildgalleri - Claes