WYSIWYG Web Builder
Protokoll fört vid föreningen SkövdeBor, Stockholm
årsmöte 2015-04-23

Samtliga medlemmar hade genom Internet kallats till ordinarie årsmöte i Hotell Skeppsholmen lokaler
torsdagen den 23 april 2015. Inbjudan lades upp på SkövdeBors hemsida i februari.
19 medlemmar slöt upp och efter en stunds mingel vidtog årsmötesförhandlingar enligt dagordning.

Ordförande Sven-Olof hälsade alla välkomna
Ordförande Sven-Olof Larsson öppnade årsmötet 18:05. Sven-Olof uppmärksammade särskilt två nya
medlemmar : Stig Gustavsson och Nils-Göran Wetterberg.
Frågan om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning och om mötet kunde godkänna dagordningen
besvarades med ja.
Till ordförande och sekreterare för mötet valdes styrelsens sittande ordförande
Sven-Olof Larsson och sekreterare Roland Ljungkvist.

Till justeringsmän till att justera dagens protokoll, valdes Lena Dahlin och Lars Dahlin.
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2014 hade funnits på vår hemsida sedan inbjudan
skickades ut. Verksamhetsberättelsen fanns också tillgänglig i lokalen. Verksamhetsberättelsen
godkändes.

Kassören Carl-Axel Carlsson läste upp föreningens ekonomiska berättelse, som slutade med en
behållning på 10.690 kronor vid årets slut. Den ekonomiska berättelsen godkändes.

Revisor Gunnar Svensson läste upp revisorernas berättelse skriven av Gunnar Svensson där han bl.a.
uppskattade den goda ordningen i föreningens handlingar och ekonomi. Revisorerna föreslog
ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014. Detta beviljades av årsmötet.

Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2016 fastställdes till oförändrat 100:-
Val av styrelse för 2015 - 2016 företogs. Årsmötet biföll förslaget till omval och styrelsen fick följande
sammansättning:

Ordförande Claes Funck

Styrelseledamöter:
Sven-Olof Larsson
Carl-Axel Carlsson
Roland Ljungkvist
Ingrid Nolenger

Till revisorer omvaldes Gunnar Svensson samt nyvaldes Lars Dahlin

Inga förslag eller motioner hade inkommit till årsmötet.

Alla medlemmar uppmanas att använda sig av vår hemsida och att sprida kunskapen om denna till sin
bekantskapskrets.

Årsmötet avslutades och en middag vidtog. Middagen bestod av Långa Radens köttbullar. Ett glas öl
eller ett glas vin till huvudrätten. Därefter kaffe på maten med en bit rulltårta..

För kvällens underhållning svarade Göran Midman som kåserade om föreningens 70-åriga historia.
Underhållningen var mycket uppskattad av deltagarna.

Stockholm 2015-05-01

Vid protokollet
Roland Ljungkvist
Sekreterare

Justeras

Lena Dahlin                                                                                                     Lars Dahlin