Skövdepojkarnas Årsmöte - April 2005

Årsmötet föregicks av att förslag till stadgeändringar skickades ut till samtliga medlemmar med begäran om brevsvar innan årsmötet. Stadgeändringen gällde att årsmötet framgent skulle kunna vara beslutsmässiga - för frågor som gällde stadgeändring - med 2/3 majoritet. Den nuvarande ordalydelsen i stadgarna krävde 2/3 majoritet av samtliga medlemmar (närvarande eller inte) vilket med nuvarande besöksfrekvens på våra årsmöten, sågs som en omöjlighet. Årsmötet fick ett positivt svar på denna stadgeändring och vi kommer att kunna besluta denna stadgeändring om vi också får samma positiva gensvar inför vårt extra stadgemöte i september 2004.

Ytterligare ett förslag behandlades och beslutades med 100% positivt gensvar, att även Skövdeflickor är välkomna i vår krets. Även denna stadgeändring kan införas vid vårt extra stadgemöte i september.

Vi beslutade också att namnet på föreningen kvarstår - Föreningen Skövdepojkarna - även med vårt kvinnliga inslag.
Styrelse och revisorer omvaldes och styrelsen består som tidigare: Styrelse
I fortsättningen skall medlemmarna träffas minst två gånger per år.

Rolf Wikström berättade efter årsmötet initierat om sin tid som aktiv och framgångsrik idrottare i Skövde samt visade en trevlig video om idrotten i Skövde. Framförandet var mycket uppskattat.