Kunde blivit kulturminne
Bilden av Logen Thors hus här intill togs 1963. Logen Thor är ju egentligen en godtemparloge med anor, men för många Skövdebor var "Logen Thor" synonymt med föreningslokalen i hörnet Hertig Johansgatan-Badhusga­tan. I källaren minns vi för övrigt att Holmströms plåtsla­geri höll till. Vaktmästarparet Rickard och Gerda Tibbelin såg till att fastigheten sköttes och fungerade. Från 1929 till 1964, nästan halva tiden av byggnadens livslängd, svarade de för skötseln. Uppgifterna var förstås många­handa. Bland annat gällde det ju att värma upp lokalerna med hjälp av den gamla men effektiva järnkaminen i ena hörnet av möteslokalen.

Länsarbetsnämnden

Första delen av "Logen Thor" byggdes 1888. Det var först kring sekelskiftet huset fick det utseende vi ser på bilden. Gunnar Öhrling i Logen Thor kan det mesta om verksamhet och aktiviteter i den byggnad som betydde så mycket för så många i denna stad under drygt 75 år. I slu­tet av 1960-talet jämnades även den med marken. I dag hittar vi Länsarbetsnämnden på den plats "Logen Thor" låg.

- Huset användes flitigt såväl av oss i nykterhetslogen som av många andra föreningar och organisationer, ja även av dåvarande Skövde stad, minns Gunnar Öhrling. Bland annat fick Skövdeborna erlägga sin skatt här 1911. På den tiden hette det "Sköfde landssocken" och skatten hette "kommunalutskylder".

Innan Logen Thor drog in i de nya lokalerna en decem­berdag 1888 hade dess sammankomster hållits i olika lo­kaler av vilka baptistlokalen var en, Arbetareföreningens lokal på Långgatan en annan, gamla stadskällaren vid Hertig Johans torg en tredje, Gamla skolan en fjärde och Assbeckska huset en femte. Sedan 1964 håller man till i Godtemplargården på Drottninggatan 13.

Revyer, basarer med mera

"Logen Thor" var huset kring vilket det mesta rörde sig. Här spelades revyer av skilda slag, här ordnades ba­sarer, folklekskvällar, soaréer, folkdans, möten, danskur­ser, filmförevisningar, bokutlåning, teater och mycket an­nat. "Logen Thor" fungerade även som mönstringslokal kring 1939-1940.

Bland revyförfattarna kan nämnas folkskollärare J W Billkvist, K W Nygren, köpmannen Bertil Blomkvist, Curt Dahlin, Sune Eriksson med flera. Revyorkestrar hade man givetvis också. Erik Gustavsson, Konsumchef på 1930-1940-talen, var en av orkesterledarna.

Kulturminne

- "Logen Thor" hade ett centralt läge. Det var lätt att hitta dit, även för tillresande människor från andra delar av länet. Det var ju bara "raka spåret" från järnvägssta­tionen till Logen Thor, längst upp på Hertig Johansgatan, minns Gunnar Öhrling som tycker att det var tråkigt att huset försvann. Det hade, menar han, fyllt sin uppgift även i dag.

- "Logen Thor" kunde ha blivit ett kulturminne om man väntat några år till. Men när Badhusgatan breddades var denna epok slut och Skövdeborna blev ännu ett "kul­turhus" fattigare, slutar Gunnar Öhrling.
Logen Thors lokal i hörnet Hertig Johansgatan-Badhusgatan blev "Logen Thor" för Skövdeborna. Den tidens kulturhus. Föreningslokal och nöjeslokal i ett och samma paket.