Förslag till dagordning för årsmötet Måndag 23 April 2012

1       Mötets öppnande
2       Frågan om årsmötet utlysts i grannlaga ordning
3       Godkännande av dagordning
4       Val av ordförande för mötet
5       Val av sekreterare för mötet
6      Val av justeringsmän för mötet
7       Föredragning och godkännande av föreningens verksamhetsberättelse
8      Föredragning och godkännande av föreningens ekonomiska ställning
9    Revisorernas berättelse
10     Godkännande av vinst och förlusträkning samt beviljande av ansvarsfrihet för
          styrelsen avseende verksamhetsåret 2011
11    Årsavgift för 2013. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavg 100:-
12     Val av styrelse för verksamhetsåret 2012 - 2013
          Förslag till styrelse:
          Ordförande           
          Sven-Olof Larsson                    omval
          Styrelseledamöter
          Carl-Axel Carlsson                    omval
          Claes Funck                              omval
          Roland Ljungkvist                      omval
          Ingrid Nolenger                          omval
          Margareta Hoffman                 omval
13      Val av revisorer

          Förslag
          Per From                                    omval
          Gunnar Svensson                      omval
14     Styrelsens förslag behandlas
15      Inkomna motioner behandlas
16      Övriga frågor
17      Årsmötesförhandlingarna avslutas.

För en utskriftsvänlig sida - klicka här
Om du inte har Adobe Reader - som behövs för att läsa sidan - klicka här.