Förslag till dagordning för årsmötet Tisdag 9 April 2013

1    Mötets öppnande

2    Frågan om årsmötet utlysts i grannlaga ordning

3    Godkännande av dagordning

4    Val av ordförande för mötet

5    Val av sekreterare för mötet

6    Val av justeringsmän för mötet

7    Föredragning och godkännande av föreningens verksamhetsberättelse

8    Föredragning och godkännande av föreningens ekonomiska ställning

9    Revisorernas berättelse

10 Godkännande av vinst och förlusträkning samt beviljande av ansvarsfrihet för
      styrelsen avseende verksamhetsåret 2012

11  Årsavgift för 2014. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavg 100:-

12  Val av styrelse för verksamhetsåret 2013 - 2014

Förslag till styrelse:

Ordförande
Sven-Olof Larsson omval

Styrelseledamöter
Carl-Axel Carlsson omval
Claes Funck omval
Roland Ljungkvist omval
Ingrid Nolenger omval
Margareta Hoffman omval

13   Val av revisorer

Förslag
Per From omval
Gunnar Svensson omval

14   Styrelsens förslag behandlas

15   Inkomna motioner behandlas

16   Övriga frågor

17   Årsmötesförhandlingarna avslutas.