Förslag till dagordning för årsmötet Onsdag 22 april 2009

1       Mötets öppnande
2       Parentation
3       Frågan om årsmötet utlysts i grannlaga ordning
4       Godkännande av dagordning
5       Val av ordförande för mötet
6       Val av sekreterare för mötet
7       Val av justeringsmän för mötet
8       Föredragning och godkännande av föreningens verksamhetsberättelse
9       Föredragning och godkännande av föreningens ekonomiska ställning
10     Revisorernas berättelse
11     Godkännande av vinst och förlusträkning samt beviljande av ansvarsfrihet för
          styrelsen avseende verksamhetsåret 2008
12     Årsavgift för 2010. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavg 100:-
13     Val av styrelse för verksamhetsåret 2009 - 2010
          Förslag till styrelse:
          Ordförande           
          Sven-Olof Larsson                   nyval
          Styrelseledamöter
          Carl-Axel Carlsson                   omval
          Claes Funck                              nyval
          Roland Ljungkvist                      omval
          Ingrid Nolenger                          omval
          Margaretha Hoffman                  omval
14      Val av revisorer

          Förslag
          Per From                                    omval
          Gunnar Svensson                      omval
15      Styrelsens förslag behandlas
16      Inkomna motioner behandlas
17      Övriga frågor
18      Årsmötesförhandlingarna avslutas.