Förslag till dagordning för årsmötet Tisdag 15 april 2008

1 Mötets öppnande 2 Frågan om årsmötet utlysts i grannlaga ordning 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för mötet 5 Val av sekreterare för mötet 6 Val av justeringsmän för mötet 7 Föredragning och godkännande av föreningens verksamhetsberättelse 8 Föredragning och godkännande av föreningens ekonomiska ställning 9 Revisorernas berättelse 10 Godkännande av vinst och förlusträkning samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2007 11 Årsavgift för 2009. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavg 100:- 12 Val av styrelse för verksamhetsåret 2008 - 2009 Förslag till styrelse: Ordförande Claes Funck omval Styrelseledamöter Carl-Axel Carlsson omval Sven-Olof Larsson omval Roland Ljungkvist omval Ingrid Nolenger omval Margaretha Hoffman omval 13 Val av revisorer Förslag Per From omval Gunnar Svensson omval 14 Styrelsens förslag behandlas 15 Inkomna motioner behandlas 16 Övriga frågor 17 Årsmötesförhandlingarna avslutas.