Föreningen Skövdepojkarna i Stockholm

Rapport från årsmötet 2007-03-28

16 medlemmar mötte upp till årsmötet på restaurang Valvet, Skeppsholmen.
3 medlemmar hade sagt återbud pga sjukdom.

Claes Funck hade arrangerat lokal och måltid genom sin bekant som äger Cateringföretaget Annorlunda. Lokalen var fantastsik med sina valv i gammal tegelsten. Interiören framgår ganska bra av de bilder som finns upplagda på vår hemsida,

Efter en utmärkt middag vidtog årsmötesförhandlingarna enligt dagordning. Efter de ordinarie årsmötesfrågorna, där styrelsen beviljades avsvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, och årsavgiften fastställdes till oförändrat 100:- för 2008 valdes styrelsen för nästa verksamhetsår.

En förändring emot tidigare styrelse blev resultatet av valet då Göran Midman - vår kassör under många år, hade avsagt sig omval. Göran flyttar till Hjo för att utveckla sin karriär som innehavare av ett antikvariat/galleri. Margaretha Hoffman invaldes i styrelsen i Görans ställe.

Val av styrelse som införverksamhetsåret 2007/2008 har följande sammansättning:

Ordförande Claes Funck
V ordf Sven-Olof Larsson
Sekreterare Roland Ljungkvist
Kassör Carl Axel Carlsson
Ledamot Margaretha Hoffman
Suppleant Ingrid Nolenger

Till revisorer omvaldes Per From och Gunnar Svensson

Styrelsens förslag att vår tidigare ordförande under 25 år skall väljas till hedersmedlem med betald årsavgift, bifölls enhälligt av årsmötet.

Årsmötet 2006 beslutade om en namntävling fram till dagens årsmöte. Då utsågs också en jury bestående av Aina Bellis och Roland Ljungkvist, med uppdrag att utvärdera inkomna namnförslag och att lägga fram ett namnförslag till årsmötet 2007 för omröstning och ev namnbyte på föreningen. Ordförande Claes Funck skänkte en Skövdeakvarell till vinnande förslag. 12 namnförslag hade kommit in till juryn vid tävlingstidens utgång 28 februari 2007. Aina Bellis redovisade juryns utvärdering som utmynnade i namnförslaget “Föreningen Skövdefolket, Stockholm.”

Anledningen till kommatecknet efter namnet som ersättning för “i” förklarade juryn med att vi nu har medlemmar från Lund i söder till Luleå i norr. Stockholm skall nu endast ange föreningens säte.
Se juryns utvärdering.

På detta följde en längre diskussion som inleddes av Claes Funck som ansåg att han inte visste hur han skulle ställa sig till förslaget eftersom det, som tidigare tidningsman, påminde honom om “Tidningen Folket”

Gunnar Svensson var också emot förslaget som “påminde om resandefolket” och pekade mot “folkslag.”. Gunnar föreslog juryns andraval “Skövdeborna”. Detta var också juryns favorit vid sidan om “Skövdefolket” - men föll på det faktum att det på ett flertal platser defininieras som “Skövdebor, boende i Skövde” Juryn hade dock förordat bestämd form på Skövdeborna.

I debatten deltog också Carl-Axel Carlsson, Per From samt Ulla och Tor Laurin

Omröstningen utföll på följande sätt:
Frågan om föreningen skall byta namn till Föreningen Skövdefolket, Stockholm
3 medlemmar röstade för detta föslag

Frågan om föreningen skall byta namn till Föreningen Skövdebor, Stockholm
14 medlemmar röstade för detta föslag

Årsmötet beslutade alltså att anta namnet Föreningen Skövdebor, Stockholm. Detta leder till namnet på vår hemsida www.Skovdebor.se och medlemmars e-mailadresser namn@skovdebor.se

Då det rör sig om ändring av stadgarna skall beslutet bekräftas med 2/3 majoritet vid en extra föreningsstämma som beslutades genomföras Sept/oktober 2007. Först efter denna extra stämma kan namnbytet äga rum

Nu uppstod frågan - vem vann Claes akvarell. Den vinnare som juryn utsåg - eller skaparen av det förslag som blev årsmötets favorit. Lösningen kom från Claes själv - han skänkte ytterligare en akvarell. Vi fick således två vinnare:

Kajsa-Britt Tornberg för “Skövdefolket”
Sven-Olof Larsson för “Skövdebor i Stockholm”

Ordförande Claes Funck höll parentation över Harald Lundberg.

Avgående Kassör Göran Midman, avtackades av styrelsen för sin utmärkta insats som föreningens kassör under mer än 17 år. Göran flyttar till Hjo där han har öppnat ett galleri/antikvariat för teckningar och kartor av Skaraborg på 1800-tal. Vi önskar Göran lycka till med detta.

Under övriga frågor informerade Roland Ljungkvist om att det kommer att bytas till helt nya datorer för vår webplats/hemsida och vår e-postserver. Detta kommer att ske under veckorna 18 och 19 under vilka vi kan räkna med viss störning i trafiken.

I samband med detta kommer också hela det mailsystem vi har i dag att bytas ut mot ett nytt. Anledningen är att vi lättare skall kunna förhindra SPAM som vissa av oss har blivit utsatta för i dagens system. Det nya systemet har också flera funktioner.

Roland kommer att i samband med detta utbyte eller vecka 20 låna lokaler och maskiner för att kunna gå igenom med alla intresserade det nya postsystemet, samt ge vissa tips om Dator, Operativsystem och Internet i övrigt. Vid första kurstillfället kommer vi att avgöra om vi vill ha ytterligare tid.

Efter årsmötesförhandlingarna höll Göran Midman en utmärkt och intressant presentation av sina grafiska blad med Västgötamotiv. Göran visade dels inramade bilder och bilder på videoprojektor från sin dator.


Rapporten sammanställd av
Bildgalleri
Roland Ljungkvist